Jaa sähköpostilla
Kaikki tarvittavat kentät eivät täyttyneet
lähetä sähköposti
bürkert
 

SAK254- ja nitraattianturi saatavilla tyypin 8905 Online-analyysijärjestelmää varten

Tyypin 8905 Online-analyysijärjestelmämme mittaa nyt myös SAK254-arvon (liuenneet orgaaniset aineet) ja veden nitraattipitoisuuden uusilla tyypin MS08 ja MS09 anturimoduuleilla. Molemmat anturit soveltuvat erityisen hyvin juoma- ja prosessiveden valmistelun vesianalyysiä varten.

SAK254- ja nitraattien mittauksen anturit

Yhä tiukempi sääntely edellyttää juomaveden valmistuksen tiettyjen vesiparametrien raja-arvojen noudattamista. Esimerkiksi juomaveden sisältämän nitraatin raja-arvo on Euroopassa 50 mg/l.

Tämän lisäksi juomavesi sisältää yhä enemmän nitraattia maatalousalueilla, joilla käytetään lannoitteita. Tämän vuoksi tällä hetkellä voimassa olevan raja-arvon noudattaminen on yhä vaikeampaa. Siksi vesiparametrien jatkuva valvonta, esimerkiksi uudella tyypin MS09 anturillamme, on yhä tärkeämpää.

Lisäksi niin luonnonvesissä kuin juoma- ja puhdistetuissa jätevesissäkin esiintyy biologisesti hitaasti hajoavia yhdisteitä, kuten esim. ligniinejä, tanniineja tai humusaineita. SAK254-antureilla, kuten tyypin MS08 antureillamme, voidaan valvoa myös liuenneiden orgaanisten aineiden raja-arvoja vedessä ja näin sulkea pois viimeiset kuluttajaan kohdistuvat turvallisuusriskit.

Optinen adsorptiomittaus

Uudet tyypin MS08 ja MS09 anturit hyödyntävät SAK254- ja nitraatin valvonnassaoptisen adsorptiomittauksen periaatetta. Veteen liuenneet orgaaniset yhdisteet absorboivat erityisiä UV-valon spektrin aallonpituuksia. Algoritmejä hyödyntäen voidaan absorptiota mittaamalla todentaa veden sisältämien aineiden konsentraatio.

Tyyppi MS08: SAK254-mittaus

Tyypin MS08 anturi hyödyntää 254 nm:ssä ja 530 nm:ssä optista absorptiomittausta sameuden kompensoimisessa, ja on toteutettu 2 LEDillä ja yhdellä anturilla. SAK254- ja sameuden 530-arvojen lisäksi voidaan sovelluskohtaisella korrelaatiolla mitata TOCeq-, BODeq- ja CODeq-arvoja.

Tyyppi MS08

SAC 254 anturi

Tyyppi MS08
 • UV imeytymisen mittaus tasolla 254 nm
 • Liuenneiden orgaanisten aineiden monitorointi juomavedessä
 • EDIP-anturi: yhteensopiva tyypin 8905/8906 mittausasemien kanssa
 • UV LED-teknologia kestäville antureille
 • Nanopinnoitetut lasit huoltotarpeiden vähentämiseksi

Tyyppi MS09: Nitraatin mittaus

Tyypin MS09 anturin valolähde on toteutettu Xenon-vilkkuvalona. Anturi mittaa nitraattipitoisuutta häiriöttömämmin kolmella eri tunnistuskanavalla. Nitraattipitoisuus määritetään 212 nm:ssä, orgaaniset aineet 254 nm:ssä ja sameus 360 nm:ssä. Näin veden ristivaikutuksilla ei ole vaikutusta anturiin.

Tyyppi MS09

Nitraattianturi

Tyyppi MS09
 • UV fotometri nitraatin monitorointiin
 • Reagenssivapaa optinen mittaus
 • EDIP-anturi: yhteensopiva tyypin 8905/8906 mittausasemien kanssa
 • Xenon-valo, 3 tunnistuskanavaa optiselle mittaukselle häiriöiden minimoimiseksi
 • Nanopinnoitetut lasit huoltotarpeiden vähentämiseksi

Kaikkien tärkeiden vesiparametrien automaattisen valvonnan järjestelmä yhdellä alustalla

Vedenkäsittely on vaativa prosessi. Näin on varsinkin tärkeimmän elintarvikkeemme – juomaveden – kohdalla. Laadunvalvonta on edelleen usein käsityötä.

Tyypin 8905 Online-analyysijärjestelmällä tärkeimmät vesiparametrit mitataan puolestaan automaattisesti ja jatkuvasti. SAK254 ja nitraatin mittauksen lisäksi tyypillä 8905 voidaan valvoa myös muita tärkeitä parametreja kuten:

✓ pH-arvo
✓ redox-potentiaali (ORP)
✓ johtavuus
✓ kloori ja klooridioksidi
✓ sameus standardin DIN EN ISO 7027 mukaan
✓ liuennut rauta (FE2+)

Modulaarinen järjestelmä voidaan mukauttaa yksilöllisiin käyttövaatimuksiisi sopivaksi erilaisten mittauskuutioden niin sanottujen Sensor-Cubejen avulla: Kaikki parametrit kompaktissa mittausjärjestelmässä tai kenttäyksikkönä.

Tyyppi 8905

Online-Analysaattori

Tyyppi 8905
 • Juomaveden ja teollisuuden puhtaiden prosessivesien jatkuvaan valvontaan
 • Modulaarinen anturi- ja elektroniikkajärjestelmä: - 6 vesiparametria yhdessä rungossa - 30 sensoricubea yhdessä büS-järjestelmässä
 • Valmius kenttäväyläliitäntään, kauko-ohjaukseen ja etähuoltoon
 • MEMS-tekniikan ansiosta pieni rakennekoko ja alhainen näyteveden kulutus

 

Oma vertailulistani